Tĩnh vật

28.06.2022
Tranh sơn dầu của Kỳ Nam

Tĩnh vật