Sông Hương – Thơ Lê Anh Dũng

07.10.2016

Chảy từ ngọn nguồn ký ức
Thơm từ nỗi nhớ thơm ra
Khách phương xa
Theo hương tìm thương tìm nhớ
"Chiều chiều ra bến Vân Lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm..."
Chuyện đâu đâu
Sao bầm héo dạ mình?!

Sông Hương – Thơ Lê Anh Dũng

Soi bóng Ngự Bình

Thành quách trăm năm

Soi bóng Tràng Tiền

Chùa chiền lăng tẩm

Soi bóng Đông Ba,

nhà vườn, cồn Hến

soi bóng áo dài, nón lá, tóc mây...

 

Qua thời gian

qua chiến tranh

qua thăng trầm

qua bồi lở...

cho một Huế xanh.

 

L.A.D