Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025: Thành tựu và khát vọng

02.11.2020
Non Nước

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025: Thành tựu và khát vọng

Từ ngày 20 đến ngày 22/10/2020 Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng. Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề để thành phố cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Đôi bờ - Tranh sơn dầu của Vũ Dương

1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Báo cáo chính trị đưa ra phương châm thực hành trong nhiệm kỳ tới là: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động.

Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này có nhiều điểm mới. Việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội có một số thuận lợi như: Thành phố vừa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị; Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai kịp thời và đạt được một số kết quả bước đầu tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố, nổi bật là tham mưu ban hành

Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết hợp Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... Đây là những tiền đề quan trọng để thành phố Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa hẹn đạt nhiều thành tựu mới.

Tuy nhiên, bối cảnh của nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như của nhiệm kỳ sắp đến 2020 - 2025 thành phố gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh, điển hình là tình hình đại dịch COVID-19 với 2 lần bùng phát, trong đó lần thứ 2 thì Đà Nẵng là tâm dịch. Ảnh hưởng của đại dịch đã tác động lớn đến việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 -2025.

2. Về quan điểm phát triển, Báo cáo chính trị xác định: Thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; Phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý. Phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

3. Về mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; Quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; Phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; Người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

Việc đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 vào Mục tiêu tổng quát của Báo cáo chính trị lần này là một điểm mới so với Báo cáo chính trị nhiệm kỳ trước.

4. “Đà Nẵng - Thành tựu và khát vọng”:

Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thực hiện ấn phẩm

“Đà Nẵng - Thành tựu và khát vọng” nhằm điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố trong 5 năm

2015 - 2020 và những khát vọng “vươn ra biển lớn” trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2020 - 2025, cũng như chặng đường dài phía trước.

Tập sách có 31 bài viết chuyển tải trong 536 trang sách, khổ 16 x 24 cm, in

4 màu. Nội dung phản ảnh sinh động, phong phú những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; là sự đánh dấu một chặng đường phát triển với rất nhiều khó khăn, vướng mắc, trở ngại mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã trải qua. Đặc biệt, tập sách cũng đã phản ảnh quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị

(khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tham mưu Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập sách còn thể hiện khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Khát vọng ấy càng cháy bỏng hơn khi mỗi người dân thành phố đều cảm nhận sự chững lại tạm thời trong chặng đường phát triển của Đà Nẵng, từ đó cũng thể hiện niềm mong mỏi thiết tha cho quá trình xây dựng thương hiệu “thành phố đáng sống”... Khát vọng ấy được “tiếp lửa” từ sự quan tâm và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước dành những tình cảm đặc biệt cho Đà Nẵng, mở một hướng đi quan trọng, bền vững cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Cụ thể là Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (khóa XIV) về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 393/QĐTTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030, nhằm xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á.

Cùng với bài viết của đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, điểm lại 10 dấu ấn nổi bật của thành phố trong nhiệm kỳ, các bài viết còn lại do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thành phố, các đồng chí là thủ trưởng các ban, sở, ngành, các cơ quan thành phố nêu bật các thành tựu quan trọng trên lĩnh vực do mình phụ trách và vạch ra hướng phát triển cho thời gian đến, nhằm minh họa rõ nét hơn khát vọng vươn lên của Đà Nẵng trong tương lai.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp và mở ra nhiều khát vọng mới, thành tựu mới. Đà Nẵng không chỉ nhìn lại và tự hào những thành tựu to lớn đã làm được trong quá khứ, mà còn nuôi khát vọng chiếm lĩnh những thành tựu mới, xây dựng thành phố thật sự đáng sống, với vẻ đẹp lấp lánh bên bờ biển đông.

N.N