Xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

09.02.2022
Minh Khuê
Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương vừa có công văn gửi đến các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội, Liên hiệp hội Văn học nghệ thuật địa phương, các trường đại học, cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị gửi tác phẩm để xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc xuất bản trong năm 2021.

Xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Tặng thưởng cho các cơ quan báo chí, nhà xuất bản có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2021.

Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...; có tác dụng góp phần định hướng sáng tác, định hướng giá trị thẩm mỹ và tham gia có hiệu quả vào việc phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Tác phẩm đã được công bố từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2021.

Mỗi tác giả gửi tối đa 01 sách hoặc 02 chương trình phát thanh, truyền hình hoặc 3 bài viết.

Hồ sơ gồm: Bản nhận xét tác phẩm được giới thiệu do lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu; Mỗi tác phẩm in: 3 bản; mỗi chương trình phát thanh, truyền hình: 3 kịch bản và đĩa CD.

Các cơ quan, đơn vị phải trao đổi tập thể, chọn lọc và thống nhất giới thiệu tác phẩm xét tặng thưởng, gửi về trước ngày 15-3-2022 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương (số 17 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Điện thoại: 08048913.