Văn nghệ sĩ thành phố tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

17.08.2017


Sáng ngày 17/8/2017, văn nghệ sĩ thành phố đã tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố.

Văn nghệ sĩ thành phố tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật và Hội Nhà báo thành phố.   

Tham dự Hội nghị có đông đảo văn nghệ sĩ, các nhà khoa học và phóng viên báo đài trong thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật đã trình bày những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gồm:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Đây là hoạt động triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng về việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII  của Đảng cho giới văn nghệ, trí thức và báo chí thành phố.

 

Đinh Trang