Thông báo mời thầu

08.07.2024
P.V
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng mời tham gia các gói thầu thực hiện công trình Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT.

Thông báo mời thầu

Căn cứ Quyết định số 5090/QĐ-UB ngày 4/11/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt, sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng”; Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Nghị định 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2024; Quyết định số 140/QĐ-VHNT ngày  8 tháng 7 năm 2024 của Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt hồ sơ Đề cương và Dự toán chi tiết công trình Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT cho Liên hiệp các hội Văn hóa nghệ thuật thành phố.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định qua hình thức chỉ định thầu để thực hiện các gói thầu tư vấn giám sát cho các công trình:

1. Tư vấn giám sát “Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT cho Liên hiệp các Hội VHNT thành phố”, với các nội dung chính sau:

Chủ đầu tư: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: K54/10 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2024 (Theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng).

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Chi phí tư vấn (tạm tính): 10.800.000 đồng (Mười triệu, tám trăm ngàn đồng)

Tổng mức đầu tư: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án: “Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT cho Liên hiệp các Hội VHNT thành phố”.

Chủ đầu tư: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: K54/10 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2024 (Theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Chi phí tư vấn (tạm tính): 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

Tổng mức đầu tư: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2024.

Nội dung thực hiện: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án: “Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT cho Liên hiệp các Hội VHNT thành phố”.

3. Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT công trình: “Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT cho Liên hiệp các Hội VHNT thành phố”, với các nội dung chính sau:

Chủ đầu tư: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: K54/10 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2024 (Theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Chi phí tư vấn (tạm tính): 5.400.000 đồng (Năm triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Tổng mức đầu tư: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2024.

Nội dung thực hiện: Lập HSMT và đánh giá HSDT cho dự án: “Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT cho Liên hiệp các Hội VHNT thành phố”.

Để có cơ sở lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng kính mời các Đơn vị, Doanh nghiệp quan tâm tham gia thực hiện gói thầu gửi hồ sơ năng lực về Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng: K54/10 đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

a) Văn bản đề nghị tham gia gói thầu.

b) Hồ sơ năng lực của đơn vị: 01 bản chính.

Trong đó, đối với hồ sơ các nhân sự đề xuất tham gia dự án, cần cung cấp bằng cấp, chứng chỉ liên quan, tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện các hồ sơ tương tự.

d) Hạn cuối nhận hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, số điện thoại: 02363.821.434, thư điện tử: vannghedn@gmail.com