Thể lệ cuộc thi ảnh "Nét đẹp xứ tiên"

09.06.2016

Thể lệ cuộc thi ảnh

Lập thành tích chào mừng 100 năm ngày thành lập huyện và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước, kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác của quê hương, đất nước, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu cuộc thi "Nét đẹp xứ Tiên".

 1. Chủ đề

Tác phẩm phải thể hiện rõ về vùng đất và con người Tiên Phước trong lao động sản xuất, trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt chú trọng tới các danh thắng mang nét đặc trưng riêng của vùng Tiên Phước.

2. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày  31/8/2016.

-  Thời gian sơ khảo: từ ngày 05/9 đến ngày 08/9/2016

-  Thời gian chung khảo: từ ngày 13/9 đến ngày 16/9/2016

-  Trao thưởng tại: Trung tâm VHTT huyện Tiên Phước

3. Thể lệ cuộc thi: Được đăng tải trên website của huyện Tiên Phước:http://www.tienphuoc.quangnam.gov.vn

Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên” trân trọng kính mời và hoan nghênh các tổ chức, cá nhân, các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tham gia.

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ cơ quan Thường trực Ban tổ chức cuộc thi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Phước (52 Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam);

- Điện thoại liên lạc: 0510.3884.316

- Email: phongvhtttp@gmail.com


Mẫu phiếu dự thi:
 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CUỘC THI ẢNH “NÉT ĐẸP XỨ TIÊN”

TỈNH QUẢNG NAM


(Dành cho các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia dự thi)
 
Kính gửi:   Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên”
1huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
 
- Tên tổ chức, cá nhân tham gia dự thi:…………………………………………
- Ngày, tháng năm sinh (nếu là cá nhân): ……………………………………..
- Số CMND: ……………………………………………………………………
- Địa chỉ liên lạc…………………………………………………………………
- Điện thoại nhà riêng:…………… Cơ quan: ……………Di động: ……..........
- Địa chỉ Email: ………………………………………………………………...
- Nghề nghiệp : ....................................................................................................
- Nơi công tác : ....................................................................................................
- Tôi /Chúng tôi/ đơn vị : Đăng ký số lượng tác phẩm dự thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên”  là :........... tác phẩm (Bằng chữ..............Tác phẩm) gồm các hồ sơ :
+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu;
+ Tác phẩm dự thi in trên giấy ảnh;
+ Đĩa CD lưu tập tin ảnh;
+ Bì thư nhỏ ghi mật mã;
 
Tôi đăng ký tham gia cuộc thi, cam đoan thực hiện đúng thể lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm dự thi ảnh “Nét đẹp xứ Tiên” của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
 
                                                         …………., ngày …….. tháng …….. năm 2016
                                                                               ( ký, ghi rõ họ và tên)
Ghi chú: Gửi phiếu đăng ký và tác phẩm
dự thi trước ngày 31/8/2016 theo địa chỉ:
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Phước;
- Địa chỉ: thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam;
- Điện thoại: 0510.3884.316;
- Email:phongvhtttp@gmail.com