Kết quả đầu tư sáng tác của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2011

03.06.2011
Phát huy kết quả năm 2010, sang năm 2011, trên tinh thần điều hành tập trung, đảm bảo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích và chú trọng các công trình trọng điểm, các tác phẩm có chất lượng tốt, trong 6 tháng đầu năm 2011 theo đề nghị của Ban chấp hành các hội chuyên ngành và căn cứ qui định của Quỹ đầu tư sáng tạo của Trung ương, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư 122.000.000 đồng trong đó có 53.000.000 đồng cho 5 tác giả đã hoàn thành bản thảo, xuất bản và giới thiệu tác phẩm gồm:

Kết quả đầu tư sáng tác của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2011

Công trình Địa danh thành phố Đà Nẵng (6 tập) của Võ Văn Hòe (Hội Văn Nghệ dân gian), tập nghiên cứu Tai nghe trống chiến trống chầu của Trương Đình Quang (Hội Nghệ sĩ sân khấu), tập sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn Chuyện kể xứ Quảng của Phạm Hữu Bốn (Hội Văn Nghệ dân gian), giới thiệu tiểu thuyết Nữ hoàng nhạc Twist của Trần Trung Sáng (Hội Nhà văn), triển lãm ảnh nghệ thuật Đời nón-Đời người của Ông Văn Sinh (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật) và 69.000.000 đồng cho 4 công trình tập thể gồm: Tuyển truyện ngắn hay trên tạp chí Non Nước 1997-2012 (Tạp chí Non Nước), Liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại Bình Định (Hội Âm nhạc), nâng cấp website Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề Đà Nẵng-thành phố đầu biển cuối sông (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật).

Việc đầu tư hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật này là sự góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ trong việc nâng cao chất lượng sáng tác và phổ biến tác phẩm đến với công chúng trong thành phố.

Vân Như