Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2021

09.07.2021
Đinh Trang
Sáng ngày 9/7, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố họp thường kỳ đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2021

Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã chỉ đạo các hội chuyên ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Tổ chức tốt tổng kết hoạt động năm 2020 cho Liên hiệp Hội và 9 Hội chuyên ngành trong trạng thái bình thường mới. Có nhiều hình thức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu đại biểu văn nghệ sĩ tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử văn nghệ sĩ tham dự Toạ đàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố” do Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức nhằm đưa ra nhiều góp ý, đề xuất, hiến kế để phát triển văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc tổ chức chương trình thơ Nguyên tiêu Tân Sửu 2021 với chủ đề “Mẹ quê hương”, “Thơ trong đời sống hiện đại” dưới hình thức ngâm thơ, biểu diễn những ca khúc phổ nhạc từ thơ của các nhà thơ, nhạc sĩ. Phối hợp với quận Sơn Trà tổ chức bản thảo sách “Quận Sơn Trà - Di tích và Danh thắng”. Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức xét tặng Giải thưởng VHNT thành phố lần thứ IV(2015-2020). Tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục đăng tải các hoạt động, chuyên đề các ngành nghệ thuật, các tác phẩm về văn học - nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài thành phố.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm như:

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 2. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phốkết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
 3. Triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 4. Tham mưu UBND thành phố tiến hành các bước xét chọn và trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm lần thứ IV(2015-2020).
 5. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn học, nghệ thuật hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
 6. Tiếp tục phối hợp với UBND quận Sơn Trà biên soạn và xuất bản cuốn sách “Quận Sơn Trà - Di tích và Danh thắng”; phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian xuất bản tập sách “25 năm sưu tầm nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian”.
 7. Hội đồng Lý luận,  Phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 8. Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục tăng cường chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức, các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước - tạp chí sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ thành phố. Bên cạnh Tạp chí Non Nước bản in giấy, cần chú trọng phát triển bản tạp chí điện tử để phục vụ kịp thời nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài thành phố; tập trung đăng tải các bài viết,các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.
 9. Tiếp tục chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 9 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học, nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, tuyên truyền thực hiện nếp văn hóa, văn minh đô thị gắn với Chương trình “5 không, 3 có” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
 10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 02 nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tác Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 11. Liên hiệp Hội đang phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thành phố và Hội Mỹ thuật Việt Nam dự thảo các kế hoạch để chuẩn bị cho Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022 tại Đà Nẵng.
 12. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵngvà các cơ quan đơn vị liên quantiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học, nghệ thuật khác trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc v.v...

Sau khi nghe báo cáo hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm, Chủ tịch các Hội chuyên ngành cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, giải thưởng 5 năm.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận hội nghị, xác định tập trung phối hợp với các Hội chuyên ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các hoạt động chào mừng 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương gồm: phối hợp với UBND quận Sơn Trà biên soạn và xuất bản cuốn sách “Quận Sơn Trà - Di tích và Danh thắng”; phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian xuất bản tập sách “25 năm sưu tầm nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian”; sưu tầm tuyển tập văn học, mỹ thuật thiểu nhi; chuẩn bị Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022 tại Đà Nẵng. Triển khai các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Tiếp tục tổ chức cho văn nghệ sĩ học tập nghị quyết Đại hội XIII. Giới thiệu các nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham mưu UBND thành phố tiến hành các bước xét chọn và trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm lần thứ IV (2015-2020).

 

Sau hội nghị, các Hội chuyên ngành và các bộ phận thuộc cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

Đ.T