Đà Nẵng: Đôn đốc triển khai Giải báo chí "Búa liềm vàng" năm 2022

03.10.2022
P.V
Ngày 22/9/2022, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 2225 về việc đôn đốc triển khai Giải báo chí "Búa liềm vàng" năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch số 40-KH/BTCTU ngày 20/4/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2022 nhằm đảm bảo đúng thời gian quy định. Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và một số cơ quan trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

Đà Nẵng: Đôn đốc triển khai Giải báo chí "Búa liềm vàng" năm 2022

1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BTCTU ngày 20/4/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tuyên truyền về giải Búa liềm vàng năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân trên địa bàn thành phố được biết và tham gia dự giải.

2. Các cơ quan, đơn vị trong thành phần Hội đồng xét chọn, trao giải của thành phố theo Kế hoạch số 40-KH/BTCTU ngày 20/4/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy, giới thiệu một đồng chí của đơn vị mình tham gia Hội đồng xét chọn, trao giải của thành phố và gửi danh sách về Ban Tổ chức Thành ủy trước 30/9/2022 để tham mưu ban hành quyết định thành lập Hội đồng.

3. Hội Nhà báo thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và các cơ quan liên quan đôn đốc, khuyến khích phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các đơn vị tham gia gửi bài dự Giải; thông báo và nhắc nhở thời gian gửi tác phẩm dự thi về cơ quan Thường trực Giải (Ban Tổ chức Thành ủy) theo quy định.

4. Tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng thành phố năm 2022 gửi về Ban Tổ chức Thành ủy theo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 40-KH/BTCTU ngày 20/4/2022 và Thể lệ giải ngày 20/4/2022.

Tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng thành phố năm 2022 có thời gian đăng phát tác phẩm tính từ ngày 16/10/2021 đến 15/10/2022.

Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 22/10/2022.

Nơi nhận hồ sơ dự thi: Ban Tổ chức Thành ủy (Phòng Tổ chức đảng - đảng viên), số 100, Lê Lợi, Đà Nẵng, Điện thoại: 02363.555035/ 3.555.036.