Đà Nẵng công bố Thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2022

25.04.2022
P.V
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn Đảng bộ thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2022.

Đà Nẵng công bố Thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2022

Điều 1. Tên gọi Giải

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố năm 2022 là giải thưởng do Ban Chỉ đạo giải thành phố tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng tại thành phố Đà Nẵng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải chỉ xét chọn, trao cho các tác phẩm tham gia dự thi gửi về ban tổ chức giải Búa liềm vàng thành phố, đồng thời tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng gửi tham gia dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2022.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về công tác xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng của thành phố với những trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả có tác phẩm báo chí tiêu biểu và tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng xét chọn, kinh phí và cách thức tổ chức xét chọn tác phẩm.

- Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Đà nẵng có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

- Tác phẩm tham gia dự Giải phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát.

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn 02 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải Búa liềm vàng thành phố để tham dự.
Tác giả gửi tác phẩm tham dự không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chí xét chọn, trao giải

Tiêu chí chung
a) Tác phẩm báo chí được xét chọn, trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) kể từ ngày 16/10/2021đến ngày 15/10/2022.
b) Tác phẩm được xét chọn, trao giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng tại thành phố Đà Nẵng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương vẫn được quyền tham dự nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng.Không nhận các tác phẩm đã đạt giải của Giải báo chí quốc gia.
d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao thưởng:
- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện…

e) Tác phẩm được xét chọn, trao giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
g) Tác phẩm không được xét:
- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang chờ đánh giá, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện, phim truyện..)

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí
a) Báo in
Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử
Tác phẩm tham dự xét chọn phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

đ) Ảnh báo chí

Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

Cơ cấu giải
a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong 05 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí), gồm 02 giải A, 02 giải B, 04 giải C, 06 giải Khuyến khích.
b) Đối với tập thể: Trao cho 02 tập thể xuất sắc, có nhiều tác phẩm dự thi và đạt giải thành phố năm 2022.
c) Ngoài cơ cấu giải quy định ở điểm a, b, của Khoản 1, Điều 6 nêu trên, Ban Chỉ đạo Giải có thể quyết định tăng số lượng giải thưởng cho những tác phẩm mang tính đặc thù, ngoại lệ. Mức tiền thưởng do Ban Chỉ đạo Giải quyết định nhưng không vượt quá mức thưởng giải A nêu tại Khoản 3, Điều 6, Thể lệ này.
Hình thức khen thưởng
Tặng Biểu tượng kỷ niệm và Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 của Thể lệ này.

Tiền thưởng
a) Đối với tác phẩm:
+ Giải A:          6.000.000 đồng/giải (có 02 giải)

+ Giải B: 4.000.000 đồng/giải (có 02 giải)

+ Giải C: 2.000.000 đồng/giải (có 04 giải)

+ Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (có 06 giải)

b) Đối với tập thể:
Giá trị giải thưởng tập thể xuất sắc: 7.000.000 đồng/giải (có 02 giải)

* Ngoài ra các tác phẩm gửi dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc nếu đạt giải thưởng toàn quốc, cơ quan Thường trực Giải sẽ đề nghị lãnh đạo Thành ủy khen thưởng thêm.  

Điều 7. Hội đồng xét chọn, trao giải

Hội đồng xét chọn, trao giải do Ban Tổ chức Thành ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động liên quan đến xét chọn, chấm giải.
Hội đồng xét chọn, trao giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Thành ủy trong quá trình hoạt động.
Hội đồng xét chọn, trao giải được quyền sử dụng các tác phẩm được trao giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.


Điều 8. Cơ quan Thường trực Giải

Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tổ chức Thành ủy, có trách nhiệm:

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ xét chọn, trao giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
Đầu mối nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự; tập hợp, lựa chọn các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.
Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Hội đồng xét chọn, trao giải. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, công bố và trao giải. Tổ chức quản lý nguồn kinh phí thực hiện giải theo quy định.


Điều 9. Quy trình xét chọn, công bố và trao Giải

Sơ khảo
Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự xét chọn, trao giải theo quy định sẽ được Hội đồng xem xét, đánh giá để chọn ra các tác phẩm đáp ứng tiêu chí vào vòng chung khảo (tiến hành từ 23/10/2022 đến 25/10/2022)

Chung khảo
Hội đồng sẽ tiến hành chấm điểm, đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc (tiến hành từ 25/10/2022 đến 31/10/2022) trình Ban Chỉ đạo để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm để trao thưởng không nhất thiết phải đủ số lượng các giải thưởng và đủ số lượng cơ cấu giải thưởng.

Công bố và trao Giải
Chương trình công bố và trao giải sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng. Thời gian công bố và trao giải có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian và lịch công tác của Thường trực Thành ủy.

Điều 10. Kinh phí

Kinh phí tổ chức hoạt động Giải (theo dự toán được phê duyệt) từ nguồn kinh phí do Thành ủy cấp. Các nguồn chi ngoài dự toán được phê duyệt, được sử dụng từ nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân hợp pháp.
Các khoản kinh phí được công khai, sử dụng đúng quy định và báo cáo hằng năm.
Cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Chỉ đạo Giải về giá trị giải thưởng, kinh phí phục vụ hoạt động giải theo quy định.


Điều 11: Lập Hồ sơ tham dự xét chọn, trao giải 

1.Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, e-mail.

Về tác phẩm
- Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng khác tiếng Việt phải có bản dịch ra tiếng Việt.

+ Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng khác tiếng Việt phải có bản dịch ra tiếng Việt.

+ Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng khác tiếng Việt phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

+ Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng khác tiếng Việt phải dịch sang tiếng Việt.

- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là vi phạm (bị loại). Hội đồng xét chọn Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
- Thời gian đăng, phát tác phẩm:

+ Tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng thành phố năm 2022 có thời gian đăng, phát tác phẩm tính từ ngày 16/10/2021 đến 15/10/2022.

+ Tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2022 có thời gian đăng, phát tác phẩm tính từ ngày 01/11/2021 đến 31/10/2022.

- Thời gian nhận hồ sơ xét chọn chậm nhất đến cuối ngày 22/10/2022 (theo dấu bưu điện).

- Nơi nhận hồ sơ xét chọn: Ban Tổ chức Thành ủy (phòng Tổ chức đảng – Đảng viên), số 100 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (0236) 3.555.038

- Hội đồng xét chọn, trao giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự bị thất lạc hoặc hư hỏng.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

Đơn khiếu nại gửi cho Hội đồng xét chọn, trao giải. Hội đồngxét chọn, trao giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Chỉ đạo giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.
Tác phẩm báo chí tham dự nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Hội đồng xét chọn, trao giảisẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.