Cát - Thơ Lê Anh Dũng

22.04.2016

Gío bay

sóng cát tầng hàng

em đi cát níu vô vàn dấu son

nắng mưa cát cũng hao mòn

em xa trăng khuyết trăng tròn lẻ anh

Cát - Thơ Lê Anh Dũng

Đường xa

đi tắt thì nhanh

đường về

cát bụi mong manh kiếp người.

 

L.A.D