Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 - 2020

22.06.2020


Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 đến 9 Hội chuyên ngành và các Phòng ban trực thuộc.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 - 2020

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội trong 5 năm qua (2015-2020), góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát động phong trào thi đua yêu nước.

Các bộ phận phòng ban trực thuộc Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội xét chọn cá nhân điển hình tiên tiến kèm theo báo thành tích hoạt động giai đoạn 2015-2020.

 Ban Thường vụ Liên hiệp Hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên hiệp Hội sẽ tổ chức xét chọn các tập thể điển hình tiên tiến.

Về số lượng:

- Đối với cá nhân điển hình tiên tiến: Xét chọn theo tỷ lệ 4% số lượng hội viên các Hội chuyên ngành. Cụ thể như sau:

+ Hội Nhà văn: 04 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Âm nhạc: 04 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Nghệ sĩ Múa: 03 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Mỹ thuật: 03 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Nghệ sĩ Sân khấu: 03 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Văn nghệ Dân gian: 02 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật: 02 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Điện ảnh: 02 cá nhân điển hình tiên tiến

+ Hội Kiến trúc sư: 04 cá nhân điển hình tiên tiến

(Riêng Hội Kiến trúc sư, lãnh đạo Liên hiệp Hội quyết định không chọn theo tỷ lệ 4% số lượng hội viên vì số lượng hội viên của Hội Kiến trúc sư quá đông và Hội Kiến trúc sư còn tham gia Hội nghị điển hình tiên tiến bên Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật).

- Cơ quan Liên hiệp Hội: 05 cá nhân điển hình tiên tiến.

Tiêu chí xét chọn điển hình tiên tiến

a) Đối với tập thể: Tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua của đơn vị hoặc có sáng kiến, giải pháp công tác để tăng chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua phong trào thi đua yêu nước.

- Chăm lo đời sống của thành viên trong tập thể và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, từ thiện.

(Lưu ý: Các tập thể được bình chọn điển hình tiên tiến là những đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố, Liên hiệp Hội khen thưởng từ năm 2015 đến nay).

b) Đối với cá nhân: Cá nhân là điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng là cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong lao động, công tác tại cơ quan thường trực và các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Hội.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội.

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; đóng góp tích cực, rõ nét và hiệu quả triển khai các nhiệm vụ; có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của thành phố.

(Lưu ý: Các cá nhân được bình chọn điển hình tiên tiến là những hội viên cá nhân đạt thành tích và được Ủy ban nhân thành phố, Liên hiệp Hội khen thưởng từ năm 2015 đến nay).

Thời gian thực hiện: Các đơn vị gửi hồ sơ xét chọn các cá nhân điển hình tiên tiến ở cấp đơn vị mình, giai đoạn 2015-2020 bao gồm: Tờ trình, biên bản và báo cáo thành tích cá nhân điển hình tiên tiến (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Liên hiệp Hội trước ngày 27/6/2020.


P.V