80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ văn nghệ sĩ

27.02.2023
P.V
Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển". Hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Văn hóa " Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ văn nghệ sĩ

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Ảnh Ngọc Tú (laodongthudo.vn)

Theo đó, năm 2023 tròn 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 25 năm nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (tháng 7-1998); tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW (năm 2008) của Bộ Chính trị "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI, 2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những dấu mốc lịch sử nói trên tiếp tục  khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành cho sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung, sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói riêng một sự quan tâm đặc biệt và sự lãnh đạo chính trị liên tục, sát sao.

Đặc biệt, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của đất nước, sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng ngày càng mạnh mẽ, cụ thể hơn. Đảng ta tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và đồng thời cũng là một nguồn lực nội sinh trọng yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; phát triển văn hóa gắn bó mật thiết với phát triển con người Việt Nam; phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn...". Với ý nghĩa đó, Hội thảo khoa học toàn quốc nói trên đã được thực hiện.với mục tiêu, tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung trọng tâm về "Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam" và "Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới". 

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh/ thành phố. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 9 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố cùng tham dự.

Để chuẩn bị cho Hội thảo, BTC đã huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng; Làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo gồm 02 phiên: (Phiên 1) Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; (Phiên 2) Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

80 năm trước, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã kết nối và giục giã nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đi theo cách mạng, đi cùng nhân dân. Từ đó cho đến nay, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước vẫn kiên định với con đường, lý tưởng đã chọn. Và từ những giá trị thực tiến của Đề cương Văn hóa, tiếp tục đặt trọng trách lên ngòi bút của văn nghệ sĩ trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".