Thưa thầy - Thơ Hữu Thỉnh

20.11.2013
...Và em tin, qua cay đắng vẫn tin
Những ngọn suối không làm tan bóng lá

Đã vấp ngã
           thưa thầy
                              nhiều vấp ngã!
Chẳng ở đâu xa, ở ngay giữa con người
Em bước đi lặng lẽ nghĩ về thầy
Đời mau quá, vui buồn chưa kịp cũ

...

Thưa thầy - Thơ Hữu Thỉnh

Trước ngọn thước là con đường xa tắp
Bông hoa nào cũng vẻ bình yên
Và em tin, qua cay đắng vẫn tin
Những ngọn suối không làm tan bóng lá

Đã vấp ngã
           thưa thầy
                              nhiều vấp ngã!
Chẳng ở đâu xa, ở ngay giữa con người
Em bước đi lặng lẽ nghĩ về thầy
Đời mau quá, vui buồn chưa kịp cũ

Đời mau quá, tóc thầy khói phủ
Giáo án mong manh bão giật đời thường
Cây trước cửa gió ở ngoài trang vở
Thầy một mình vật vã với văn chương

Đang mưa bão đường về sông nước ngập
Giở trang Kiều thầy giảng chạnh lòng đau.

HỮU THỈNH