Bậu nề! Bậu ơi!

05.07.2021
Nhạc: Quang Khánh, ý thơ: Lê Nhật Ánh

Bậu nề! Bậu ơi!