Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022

22.06.2022
P.V
Hội Mỹ thuật Việt Nam ra Thông báo số 124/22/BTV ngày 14 tháng 6 năm 2022 về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ 27 năm 2022. Vannghedanang xin đăng tải Thông báo đến bạn đọc tham khảo và tham gia Triển lãm.

Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022