Thông báo kết quả đề nghị khen thưởng

20.06.2022
P.V
Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn thông báo số 385 về kết quả đề nghị khen thưởng 50% giá trị tiền thưởng cho các tác giả thuộc thành phố Đà Nẵng đạt giải thưởng văn học - nghệ thuật cấp quốc gia năm 2021.

Thông báo kết quả đề nghị khen thưởng

Có 12/16 tác phẩm của 12 tác giả đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 4010/QĐ-UBND: "Thưởng thêm bằng 50% tiền thưởng cấp quốc gia cho các tác giả thuộc thành phố Đà Nẵng đạt giải thưởng văn học - nghệ thuật cấp quốc gia tại các giải thưởng, hội thi, liên hoan, hội diễn cấp quốc gia".

Có 4/16 tác phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quyết định tại điều 1 Quyết định số 4010/QĐ-UBND là:

- 03 tác phẩm: "Tiếp cận vụ cháy cầu cảng chữa T - Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang", "Chiều về trên bến cảng", "Xuân về trên những con tàu" của tác giả Huỳnh Văn Truyền.

- 01 tác phẩm: "Tuần tra canh giữ cột mốc biên cương" của tác giả Thái Quán Chúng. 

Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thông báo để các tác giả được biết.

P.V