Tác giả

Đà Nẵng tháng Ba lịch sử: Hồi ức của những người trong cuộc
Trong những ngày tháng 3-1975 lịch sử, tất cả quân và dân với một khí thế mạnh mẽ, tranh thủ từng phút giây để chọn cơ hội tốt nhất nhằm giải phóng ...
Những bài thơ viết về Bác của Nguyễn Xuân Sanh
Cũng như phần lớn các nhà thơ trong phong trào Thơ mới khi “cách mạng bùng lên, rồi kháng chiến trường kì”, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đã lựa chọn cho mình ...
Đóng góp tài năng nghệ thuật và trách nhiệm công dân vào sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh và điện ảnh thành phố*
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023), Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng ...
Đề cương văn hóa 1943 và sự phát triển tiếng Việt
Đã 80 năm, kể từ ngày Đề cương về Văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh soạn thảo, được thông qua tại Võng La tháng 2/1943. Thời gian 80 năm, ...
80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ văn nghệ sĩ
Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc ...
"Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam
Cách đây 80 năm, vào tháng 2/1943, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua bản Đề cương về văn hóa Việt Nam, một văn kiện quan trọng do Tổng Bí thư ...
Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943: Góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được ghi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son chói lọi nhất. Thành công ấy là kết quả của ...
Bác Hồ với thơ tứ tuyệt
Thơ luật, hoặc tứ tuyệt (tuyệt cú) là thể thơ đã tồn tại trong một sự ổn định tuyệt đối suốt hơn mười thế kỷ, kể từ đầu nguồn của nó là ...
Xây dựng Đảng gắn với phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng
Cách đây 93 năm, vào ngày 3-2-1930, hội nghị hợp nhất Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn do Ủy viên Bộ ...
Đà Nẵng với việc phát triển đô thị bền vững
Không phải ngẫu nhiên mà chỉ 4 tháng sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô ...
Quán triệt, triển khai các chuyên đề của hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Sáng 5-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị ...
Bác Hồ trong nguồn cảm hứng nghệ sĩ
Trước hết cần nhìn nhận Bác Hồ là một nhà sáng tạo nghệ thuật. Từ năm1920 để kiếm sống và hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc bắt đầu làm nghề ảnh. ...
Văn nghệ sĩ Đà Nẵng đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố
Bản thân từng văn nghệ sĩ và cả đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố chủ yếu thông qua các thành ...
Đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên địa bàn thành phố
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng gửi công văn số 1215-CV/BTGTU ngày 19/9/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm ...
Hình tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong một số tác phẩm văn học nghệ thuật
Ngày 5/6/1911 là ngày đi vào lịch sử của Việt Nam, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày dân tộc Việt Nam vốn đang chìm trong bóng đêm nô ...
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền
Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. ...
Quy định mới về hỗ trợ tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, Kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua Nghị quyết số 43/ 2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 Quy định chế độ hỗ ...
Tinh thần nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, nêu rõ mục đích, phương châm, khẩu hiệu thi đua và tin tưởng: “Với tinh thần quật ...