Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái

22.07.2019

Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 10/12/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg  ngày 27/10/210 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP  14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về Chương trình Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Căn cứ Thông báo số 593-TB/TU ngày 26/9/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh Điện Biên;

Năm 2019, tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng với quy mô tổ chức cấp Quốc gia, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân tộc Thái tại nhiều địa phương trong cả nước. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, hấp dẫn, giàu bản sắc, Ngày hội sẽ giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Thái tới bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống dân tộc  gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái, chương trình nghệ thuật khai mạc là một trong những điểm nhấn chính, góp phần lớn vào sự thành công của Ngày hội, chứa đựng toàn bộ ý tưởng chủ đề. Nhằm tổ chức thành công chương trình, qua đó góp phần tạo nên thành công chung cho Ngày hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên kính mời các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có kinh nghiệm, năng lực tổ chức sự kiện tham gia sáng tác kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội.

1. Yêu cầu về  kịch bản

- Nội dung: Cần phù hợp với tính chất, quy mô của Ngày hội, mang tính khả thi trong tổ chức dàn dựng và biểu diễn trên sân khấu. Nội dung kịch bản thể hiện những nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại vùng đất, tộc người của Điện Biên; vẻ đẹp và những giá trị di sản văn hóa của dân tộc Thái trong tổng thể cộng đồng các dân tộc Điện Biên nói riêng, Việt Nam nói chung; phản ánh được niềm vui đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

 - Hình thức: Kịch bản thuộc thể loại kịch bản tổng thể, kết hợp giữa kịch bản văn học, kịch bản sân khấu và lời bình. Tổ chức dưới hình thức một chương trình nghệ thuật tổng hợp, xuyên suốt theo một chủ đề chung. Kết hợp các loại hình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch... với hiệu ứng sân khấu như âm thanh, ánh sáng, màn hình led... nhằm tạo nên một chương trình nghệ thuật  hoành tráng, giàu sức hấp dẫn.

- Độ dài kịch bản tương ứng với thời lượng chương trình nghệ thuật: Từ 60 - 70 phút.

(Có biểu mẫu kịch bản kèm theo).

2. Vấn đề đảm bảo bản quyền

Để làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kịch bản chương trình, tránh phát sinh những vướng mắc cũng như khiếu nại về quyền tác giả đối với những ý tưởng, kịch bản; đồng thời qua đó thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình sáng tạo nghệ thuật của các tác giả tham gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết một số nội dung như sau:

- Tôn trọng tuyệt đối các quy định của luật Sở hữu Trí tuệ (2009), luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sở hữu Trí tuệ (2019) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quyền tác giả và quyền liên quan đối với ý tưởng sáng tạo cũng như kịch bản của các cá nhân, đơn vị (gọi chung là tác giả) tham gia sáng tác theo lời mời của Sở.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tiếp nhận, bảo mật tất cả các tác phẩm tham gia kể từ ngày tiếp nhận tác phẩm đến ngày công bố tác phẩm được tuyển chọn.

- Toàn bộ những tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa Sở và các tác giả về vấn đề này sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với các tác phẩm được lựa chọn dàn dựng, kịch bản thuộc bản quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tác giả được đứng tên với vai trò tác giả kịch bản, được chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành và sự thỏa thuận, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy mô tổ chức Ngày hội.

- Đối với các tác phẩm không phù hợp với các tiêu chí, yêu cầu, Sở cam kết không sử dụng ý tưởng sáng tạo của tác giả để tạo nên các tác phẩm phái sinh gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc; không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Sở có quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm được sử dụng (nhuận bút, chức danh tác giả kịch bản) trong trường hợp phát sinh tranh chấp bản quyền tác giả, quyền liên quan. Các tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Thời gian tiếp nhận tác phẩm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận kịch bản từ ngày ban hành Thư mời này đến hết ngày 05/7/2019.

Mọi vấn đề liên quan, Sở giao cho đồng chí Dương Thị Chung - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Số điện thoại: 0215.3824 979, di động 0974.009.110, email misschungvhdb@gmail.com) làm đầu mối liên hệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các tác giả, đơn vị, doanh nghiệp để tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 tại tỉnh Điện Biên.