Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

11.06.2021
Thạch Hà
Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XXII Đảng bộ thành phố; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng gửi Kế hoạch số 22- KH/BTGTU về Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Đơn vị tổ chức cuộc thi: Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự cuộc thi: Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan trên địa bàn thành phố; Các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà báo, cán bộ hưu trí...

- Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 bài viết tham dự thi: 01 bài chính luận trên tạp chí khoa học và 01 bài viết trên báo điện tử.

Về chủ đề, nội dung: Các bài viết dự thi tập trung vào 03 nhóm chủ đề sau:

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhóm 3:Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thời gian nhận bài viết dự thi:

- Thời gian nhận bài viết dự thi từ sau khi cuộc thi được phát động đến hết ngày 01/8/2021.

- Địa chỉ nhận bài viết: Ban Tuyên giáo Thành ủy (Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản) để tổng hợp gửi về Ban Tổ chức cuộc thi gồm:1 bản giấy và 1 file mềm gửi qua email: vylh@danang.gov.vn)

Lễ công bố và trao giải: Tháng 10/2021

Thông tin chi tiết về Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi xem tại file đính kèm.

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi chính luận khoa học (mediafire.com)