Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Nhiếp ảnh, được thành lập theo Quyết định số 8196/QĐ-UB ngày 24/12/2001của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực nhiếp ảnh ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
 
 
CÁC KỲ ĐẠI HỘI
 
ĐẠI HỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

                                                                1/NSNA HỒ XUÂN BỔN: Tổng thư ký
                                                                2/NSNA ÔNG VĂN SINH: Phó Tổng thư ký
                                                                3/NSNA HUỲNH ANH: Ủy viên
                                                                4/NSNA PHAN NGỌC HỢI: Ủy viên
                                                                5/NSNA THÂN NGUYÊN: Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                               1/NSNA ÔNG VĂN SINH: Chủ tịch
                                                               2/NSNA HỒ XUÂN BỔN: Ủy viên
                                                               3/NSNA NGUYỄN MỸ DŨNG: Ủy viên
                                                               4/NSNA PHAN NGỌC HỢI: Ủy viên
                                                               5/NSNA CAO TẤN NGỌC: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                               1/NSNA HUỲNH ANH: Trưởng ban
                                                               2/NSNA ĐẶNG ĐĂNG KHOA: Ủy viên
                                                               3/NSNA LÊ VĨNH THUẬN: Ủy viên
 
ĐẠI HỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

                                                             1/NSNA HỒ XUÂN BỔN: Chủ tịch.
                                                             2/NSNA ÔNG VĂN SINH: Phó Chủ tịch
                                                             3/NSNA LÊ HẢI: Ủy viên
                                                             4/NSNA THÂN NGUYÊN: Ủy viên 
                                                             5/NSNA HUY ĐẰNG: Ủy viên
 
HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
                                                   
                                                             1/NSNA HỒ XUÂN BỔN: Chủ tịch.
                                                             2/NSNA LÊ HẢI: Ủy viên
                                                             3/NSNA NGUYỄN THÀNH LỘC: Ủy viên
                                                             4/NSNA HUỲNH ANH: Ủy viên
                                                             5/NSNA CAO TẤN NGỌC: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                            1/NSNA DƯƠNG XUÂN BÌNH: Trưởng ban
                                                            2/NSNA NGUYỄN ĐÌNH LẠC: Ủy viên 
                                                            3/NSNA MINH THẠNH: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH

                                                             1/NSNA ÔNG VĂN SINH : Chủ tịch.
                                                             2/NSNA THÂN NGUYÊN : Phó Chủ tịch
                                                             3/NSNA DƯƠNG XUÂN BÌNH: Ủy viên
                                                             4/NSNA LÊ HẢI: Ủy viên 
                                                             5/NSNA PHAN NGỌC HỢI: Ủy viên

                      -Tháng 5/2015, Ban Chấp hành bầu bổ sung 2 nhân sự mới thay NSNA DƯƠNG XUÂN BÌNH và NSNA PHAN NGỌC HỢI vào Ban Chấp hành:
 
                                                             1/NSNA PHÙNG ĐỨC DŨNG
                                                             2/NSNA NGUYỄN QUANG 
 
HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
                                                   
                                                             1/NSNA THÂN NGUYÊN : Chủ tịch.
                                                             2/NSNA HỒ XUÂN BỔN: Ủy viên
                                                             3/NSNA NGUYỄN MỸ DŨNG: Ủy viên
                                                             4/NSNA LÊ HẢI: Ủy viên
                                                             5/NSNA PHAN NGỌC HỢI: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                             1/NSNA PHÙNG ĐỨC DŨNG: Trưởng ban
                                                             2/NSNA NGUYỄN VĨNH PHAN: Ủy viên
                                                             3/NSNA ĐẶNG VĂN NỞ: Ủy viên 


ĐẠI HỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018-2023

BAN CHẤP HÀNH

                                                                  1/ NSNA THÂN NGUYÊN           : Chủ tịch
                                                                  2/ NSNA HUỲNH ANH                : Phó Chủ tịch     
                                                                  3/ NSNA QUẢNG BÁ HẢI           : Uỷ viên
                                                                  4/ NSNA NGUYỄN QUANG        : Ủy viên
                                                                  5/ NSNA HUỲNH VĂN TRUYỀN : Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
                                                    
                                                                  1/NSNA THÂN NGUYÊN : Chủ tịch.
                                                                  2/NSNA HUỲNH ANH      : Phó Chủ tịch
                                                                  3/NSNA ÔNG VĂN SINH : Ủy viên
                                                                  4/NSNA HỒ XUÂN BỔN  : Ủy viên
                                                                  5/NSNA MỸ DŨNG          : Ủy viên


BAN KIỂM TRA

                                                                  1/NSNA NGUYỄN QUANG       : Trưởng ban
                                                                  2/NSNA HÀ PHƯỚC THẠNH    : Ủy viên
                                                                  3/NSNA NGUYỄN VĂN THÀNH: Ủy viên 
 
ĐẠI HỘI HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN CHẤP HÀNH

                                                                  1/ NSNA THÂN NGUYÊN           : Chủ tịch
                                                                  2/ NSNA QUẢNG HẢI           : Phó Chủ tịch     
                                                                  3/ NSNA  HÀ PHƯỚC THẠNH   : Uỷ viên
                                                                  4/ NSNA NGUYỄN QUANG        : Ủy viên
                                                                  5/ NSNA ĐỖ VĂN PHÁP             : Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
                                                    
                                                                  1/NSNA THÂN NGUYÊN   : Chủ tịch.
                                                                  2/NSNA HUỲNH ANH        : Phó Chủ tịch
                                                                  3/NSNA ÔNG VĂN SINH   : Ủy viên
                                                                  4/NSNA NGUYỄN QUANG: Ủy viên
                                                                  5/NSNA MỸ DŨNG            : Ủy viên


BAN KIỂM TRA

                                                                  1/NSNA NGUYỄN QUANG       : Trưởng ban
                                                                  2/NSNA TRẦN ĐÌNH NAM        : Ủy viên
                                                                  3/NSNA NGUYỄN VĂN THÀNH: Ủy viên