Đà Nẵng: Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

07.12.2022
P.V
Căn cứ Hướng dẫn số 80 - HD/BTGTW ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với các nội dung sau:

Đà Nẵng: Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lãnh đạo các cấp, những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên cả nước nhận thức được đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; trong đó, có việc thực hiện các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, định hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tuyên truyền những kết quả bước đầu đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/11/2021; quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

3. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; góp phần xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

4. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

II. Nội dung thông tin tuyên truyền

1. Tuyên truyền đánh giá việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình triển khai và những kết quả đã đạt được trên địa bàn thành phố sau 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

2. Kết quả đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hóa, trong đó có phát triển công nghiệp văn hóa để làm nòng cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

3. Kết quả nổi bật về xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Đà Nẵng thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu để giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; những chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa để tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát triển văn hóa nước nhà. Việc khắc phục các hạn chế, khó khăn trong việc đầu tư và phát huy các thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa quan trọng.

5. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại; phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới.

6. Công tác xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, doanh nghiệp, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ; việc xây dựng văn hóa số gắn với công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

7. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII và đặc biệt là các Kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng mới đây về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

8. Tuyên truyền 02 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 "về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng"; kết quả Hội thảo khoa học: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” và Hội thảo “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì tổ chức.

9. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

10. Những vấn đề đặt ra sau 01 năm triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo trong thời gian tới.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

 2. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thành phố triển khai công tác thông tin tuyên truyền 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đánh giá rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này qua giao ban báo chí định kỳ..

3. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền nổi bật; đăng, phát nhiều bài viết, chương trình xã luận; khai thác các hình ảnh sinh động, tư liệu lịch sử quý, nét văn hóa độc đáo; điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại; bám sát gợi ý, định hướng trong Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn mối quan hệ của các hệ giá trị; những thành tố trong mỗi hệ giá trị và đề xuất một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm và hiệu quả trong thời gian tới.

- Đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ và bám sát theo mục II của Hướng dẫn để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý:

+ Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, chuyên đề văn hóa đặc sắc, văn hóa ứng xử trên không gian mạng có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội; lưu ý phỏng vấn, lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước về công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cần có chuyên mục riêng về chủ đề này cho sinh động, hấp dẫn; phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

Xây dựng và phát sóng trailer về xây dựng giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phát sóng trước và sau các chương trình có đông độc giả theo dõi.

+ Báo Đà Nẵng, Tạp chí Non Nước, Tạp chí Phát triển kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích việc tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; các bài viết xã luận, phân tích, phỏng vấn, bình luận; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức trình bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động (infographic, longform, emagazine…) giúp bạn đọc dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, có sức lan tỏa sâu rộng, nêu bật được những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng, giữ gìn, phát huy và phát triển hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

+ Phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhận xét, đánh giá của các tổ chức, cá nhân cả ở trong và ngoài nước về những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Việc thông tin, tuyên truyền về kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ Hướng dẫn nghiêm túc thực hiện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra và có báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo (qua Phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuât bản) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.