Liên hiệp hội
Điều lệ liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Đà Nẵng

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 :

Tên gọi: Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Điều 2:

1. Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của giới văn học-nghệ thuật ở thành phố Đà Nẵng.

2. Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Đà Nẵng mà trực tiếp là của Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố, sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân thành phố, là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và Liên hiệp các Hội văn học-nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3:

Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương II

Nhiệm vụ và Quyền hạn

Điều 4 :

Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Liên hiệp hội) có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các hội chuyên ngành nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên, tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần và vật chất cho văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ sự nghiệp phát triển văn học-nghệ thuật, sự nghiệp đổi mới của Thành phố và của cả nước.

Chăm lo phát hiện và bồi dưỡng, giúp đỡ các tài năng văn học-nghệ thuật trẻ phát triển.

2- Bảo vệ các quyền xã hội và nghề nghiệp chính đáng của giới văn học-nghệ thuật, trong đó có quyền tự do sáng tác, quyền tác giả v..v.., đồng thời kiên quyết chống lại các quan điểm sai trái, các khuynh hướng sáng tác không lành mạnh, các tác phẩm độc hại...

3- Phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước về các chính sách, chế độ đối với văn nghệ sĩ, về cơ chế hoạt động của Liên hiệp hội, của các hội chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển văn học-nghệ thuật của Thành phố.

4- Tăng cường việc giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị trong Thành phố, trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp Việt Nam.

5- Tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Việt Nam, của các hội chuyên ngành Trung ương.

Điều 5 :

Quyền hạn của Liên hiệp hội :

1- Được thành lập các tổ chức trực thuộc theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2- Tham gia ý kiến vào việc soạn thảo các văn bản, chính sách do địa phương ban hành có liên quan đến lĩnh vực văn học-nghệ thuật.

3- Tham gia Hội đồng nghệ thuật và các Hội đồng tư vấn có liên quan.

4- Tham gia xét chọn các giải thưởng văn học-nghệ thuật của Thành phố, xét đề nghị các danh hiệu nghệ sĩ.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 6 :

Thành viên của Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Thành phố gồm các hội văn học-nghệ thuật chuyên ngành Thành phố:

1/ Hội Nhà văn

2/ Hội Nghệ sĩ sân khấu

3/ Hội Âm nhạc

4/ Hội Nghệ sĩ múa

5/ Hội Mỹ thuật

6/ Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật

7/ Hội Điện ảnh

8/ Hội Văn nghệ dân gian

9/ Hội Kiến trúc sư

Điều 7 :

Nhiệm vụ của các tổ chức thành viên:

1. Tôn trọng Điều lệ của Liên hiệp hội.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết, quyết định và chủ trương công tác của Liên hiệp hội.

Điều 8:

Quyền của các tổ chức thành viên:

1. Được thảo luận, bàn bạc và biểu quyết các chủ trương công tác của Liên hiệp hội.

2. Được cử đại diện tham gia các cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp hội theo quy định của Điều lệ này.

3. Được tham dự các sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp do Liên hiệp hội tổ chức.

4. Được hưởng các quyền lợi vật chất và tinh thần của Trung ương và địa phương dành cho Liên hiệp hội.

Chương IV

TỔ CHỨC

Điều 9:

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng là Đại hội Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Thành phố họp năm năm một lần.

Đại hội có những nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ trước và quyết định các nhiệm vụ và phương hướng công tác cho nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận, biểu quyết việc sửa đổi và thông qua Điều lệ Liên hiệp hội.

3. Hiệp thương cử ra Ban chấp hành Liên hiệp hội và Ban kiểm tra.

Điều 10:

Ban Chấp hành Liên hiệp hội gồm các chủ tịch của các hội chuyên ngành Thành phố, một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan Liên hiệp hội và các cá nhân văn nghệ sĩ khác. Khi Chủ tịch hội chuyên ngành không còn đảm nhiệm chức danh đó nữa thì Chủ tịch mới được bầu sẽ thay thế Chủ tịch cũ tham gia Ban chấp hành Liên hiệp hội..

Ban Chấp hành có nhiệm vụ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, lãnh đạo công tác của Liên hiệp hội, chỉ đạo và phối hợp công tác với các hội chuyên ngành giữa hai kỳ Đại hội.

2. Hiệp thương cử ra Ban Thường vụ, số lượng không quá 1/3 số Ủy viên Ban chấp hành.

3. Hiệp thương cử Chủ tịch và các Phó chủ tịch trong số Ủy viên Ban Thường vụ.

4.Trong trường hợp cần thiết, được bổ sung Ủy viên Ban chấp hành nhưng không được quá 1/4 số Ủy viên do Đại hội đại biểu hiệp thương cử ra.

Ban chấp hành mỗi quý họp một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

Điều 11:

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội và Điều lệ.

2. Kiểm tra hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp hội.

3. Kiểm tra tài chính của Liên hiệp hội.

4. Phối hợp với Ban Kiểm tra của các hội chuyên ngành kiểm tra mọi hoạt động của các hội chuyên ngành khi cần thiết.

Điều 12:

Ban Thường vụ Liên hiệp hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Thay mặt Ban chấp hành điều hành công việc của Liên hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành.

2. Chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp của Ban chấp hành.

3. Đề xuất việc bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và nhân sự lãnh đạo của các cơ quan trực thuộc Liên hiệp hội.

4. Triệu tập Đại hội bất thường Liên hiệp hội khi có 2/3 số Uỷ viên Ban chấp hành yêu cầu.

Ban Thường vụ mỗi tháng họp một lần. Khi cần thiết có thể tổ chức họp bất thường. Thực hiện chế độ hội ý để kịp thời giải quyết các công việc cấp thiết.

Điều 13:

Chủ tịch Liên hiệp hội đồng thời là thủ trưởng Cơ quan Liên hiệp hội. Chủ tịch Liên hiệp hội chịu trách nhiệm trước cấp trên, Ban chấp hành và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Liên hiệp hội, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các hội thành viên.

Phó chủ tịch Liên hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch, được phân công chỉ đạo một số công tác của Liên hiệp hội.

Điều 14:

Cơ quan Liên hiệp hội gồm: Văn phòng, Tạp chí Non Nước, Quỹ sáng tạo văn học nghệ thuật và các ban chuyên môn.

Tạp chí Non Nước là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội, hoạt động theo Luật Báo chí. Tổng biên tập do Ban chấp hành cử và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Văn phòng Liên hiệp hội giúp cho Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên thực hiện mọi công việc hành chính và nghiệp vụ có liên quan.

Quỹ sáng tạo văn học nghệ thuật do Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập và hoạt động theo Điều lệ Quỹ đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố chuẩn y.

Các ban chuyên môn do Ban chấp hành lập ra có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành theo dõi và chỉ đạo một số mặt công tác nhất định.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 15:

Tài chính của Liên hiệp hội bao gồm:

1. Nguồn thu:

a- Các khoản tài trợ từ ngân sách Nhà nước.

b- Các khoản đóng góp tự nguyện trực tiếp hoặc thông qua Quỹ sáng tạo văn học-nghệ thuật, các khoản tài trợ thông qua các dự án của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

c- Những khoản thu hợp pháp từ nguồn hoạt động của Liên hiệp hội.

d- Những khoản đóng góp của các hội thành viên.

2. Tài sản của Liên hiệp hội thuộc quyền sở hữu của tập thể.

3. Tài chính và tài sản của Liên hiệp hội được quản lý và sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Điều 16:

Các thành viên và cá nhân có nhiều thành tích sẽ được Liên hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Những thành viên vi phạm Điều lệ hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước, tùy theo mức độ sẽ có hình thức kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Chương VII

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 17:

Chỉ có Đại hội Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật Thành phố mới có quyền sửa đổi Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

 


Xem file đính kèm : dieule.doc
CÁC VĂN BẢN KHÁC
QUY CHÊ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(09-02-2012)
Báo cáo Đại hội Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014(04-01-2011)
Thứ bảy, ngày 19/01/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn