Nhan sắc

12.08.2021
Nhạc: Nguyễn Vĩnh Tiến; thơ: Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhan sắc