Liên hệ

Liên hệ

 

HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905455132, 08051218 (Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe,

Chủ tịch Hội)

 Email: camle01@gmail.com