Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Văn nghệ dân gian, được thành lập theo Quyết định số 8195/QĐ-UB ngày 24/12/2001của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ dân gian ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
 
 
CÁC KỲ ĐẠI HỘI
 
ĐẠI HỘI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

                                                    1/Nhà nghiên cứu văn hóa HOÀNG HƯƠNG VIỆT: Tổng thư ký
                                                    2/Nhà nghiên cứu văn hóa BÙI VĂN TIẾNG: Phó tổng thư ký
                                                    3/Nhà nghiên cứu văn hóa LÊ QUANG ĐỨC: Ủy viên
                                                    4/Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ HỰU: Ủy viên
                                                    5/Nhà nghiên cứu văn hóa TRƯƠNG ĐÌNH QUANG: Ủy viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

                                                   1/Nhà nghiên cứu văn hóa BÙI VĂN TIẾNG: Chủ tịch
                                                   2/Nhà nghiên cứu văn hóa LÊ DUY ANH: Ủy viên
                                                   3/Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ HỰU: Ủy viên
                                                   4/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA: Ủy viên
                                                   5/Nhà nghiên cứu văn hóa HOÀNG HƯƠNG VIỆT: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa TRƯƠNG ĐÌNH QUANG: Trưởng ban
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE: Ủy viên
                                                  3/Nhạc sĩ TRỊNH TUẤN KHANH: Ủy viên
 
 
ĐẠI HỘI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

 BAN CHẤP HÀNH

                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE: Chủ tịch.
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa HỒ TẤN TUẤN: Phó chủ tịch
                                                  3/Nhà nghiên cứu văn hóa VĂN THU BICH: Ủy viên
                                                  4/Nhà nghiên cứu văn hóa PHẠM HỮU BỐN: Ủy viên 
 
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
 
                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa BÙI VĂN TIẾNG: Chủ tịch.
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE : Ủy viên
                                                  3/Nhà nghiên cứu văn hóa VĂN THU BÍCH: Ủy viên 
                                                  4/Nhà nghiên cứu văn hóa TRƯƠNG ĐÌNH QUANG: Ủy viên 
                                                  5/Nhà nghiên cứu văn hóa HOÀNG HƯƠNG VIỆT: Ủy viên
 
BAN KIỂM TRA
 
                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa TRẦN HỒNG: Trưởng ban
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE: Ủy viên
                                                  3/Nhà nghiên cứu văn hóa LƯU ANH RÔ: Ủy viên   ĐẠI HỘI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH
                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE: Chủ tịch.
                                                 
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN THUẬN: Phó chủ tịch
                                                 
                                                  3/Nhà nghiên cứu văn hóa VĂN THU BÍCH: Phó chủ tịch
                                                   
                                                 4/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HOÀNG: Ủy viên
                                                 
                                                 5/Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN HOÀNG THÂN: Uỷ viên
 
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
 
                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa BÙI VĂN TIẾNG: Chủ tịch.
                                                 
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE : Ủy viên
                                                 
                                                  3/Nhà nghiên cứu văn hóa VĂN THU BÍCH: Ủy viên 
                                                 
                                                  4/Nhà nghiên cứu văn hóa TRƯƠNG ĐÌNH QUANG: Ủy viên 
                                                 
                                                  5/Nhà nghiên cứu văn hóa HOÀNG HƯƠNG VIỆT: Ủy viên
                                                 
                                                  6/Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ HỰU: Ủy viên
                                                 
                                                  7/Nhà nghiên cứu văn hóa TRỊNH TUẤN KHANH: Ủy viên
                                                 
                                                  8/Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN THIỆN TÂM: Ủy viên
                                                 
                                                  9/Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN HOÀNG THÂN: Ủy viên

                                                        

BAN KIỂM TRA
 
                                                  1/Nhà nghiên cứu văn hóa TRẦN HỒNG: Trưởng ban
                                                 
                                                  2/Nhà nghiên cứu văn hóa LƯU ANH RÔ: Ủy viên
                                                 
                                                 
                                                  3/Nhà nghiên cứu văn hóa HUỲNH VIẾT TƯ: Ủy viên
   

 
ĐẠI HỘI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH

                                                        1/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ HỰU: Chủ tịch

                                                        2/ Nhà nghiên cứu văn hóa TRỊNH TUẤN KHANH: Phó Chủ tịch     

                                                         3/ Nhà nghiên cứu văn hóa HUỲNH VIẾT TƯ: Phó Chủ tịch

                                                         4/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐỖ THANH TÂN: Ủy viên

                                                         5/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ TRANG: Ủy viên


BAN KIỂM TRA

                                                         1/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐỖ THANH TÂN: Trưởng ban

                                                         2/ Nhà nghiên cứu văn hóa TRỊNH CÔNG SƠN: Uỷ viên

                                                         3/ Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN HỮU CẢNH: Uỷ viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

                                                         1/ Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN HÒE: Chủ tịch

                                                         2/ Nhà nghiên cứu văn hóa TRỊNH TUẤN KHANH: Ủy viên   

                                                         3/ Nhà nghiên cứu văn hóa BÙI VĂN TIẾNG : Uỷ viên

                                                         4/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ HỰU: Ủy viên

                                                         5/ Nhà nghiên cứu văn hóa HOÀNG HƯƠNG VIỆT: Ủy viên

                                             
ĐẠI HỘI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

BAN CHẤP HÀNH

                                                        1/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐINH THỊ TRANG: Chủ tịch

                                                        2/ Nhà nghiên cứu văn hóa ĐỖ THANH TÂN: Phó Chủ tịch     

                                                         3/ Nhà nghiên cứu văn hóa HOÀNG HÀ GIANG: Ủy viên

                                                         4/ Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN THÀNH KHÁNH: Ủy viên

                                                         5/ Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN ĐĂNG HỰU: Ủy viên


BAN KIỂM TRA

                                                         1/ Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN ĐĂNG HỰU: Trưởng ban

                                                         2/ Nhà nghiên cứu văn hóa HỒ TẤN TUẤN: Uỷ viên

                                                         3/ Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN ĐỨC TRINH: Uỷ viên