Kế hoạch phát động, hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025

07.06.2023
P.V
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 92-KH/BTGTU về phát động, hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch  phát động, hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025

Đối tượng tham gia là văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có bài viết, tác phẩm sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ để chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn Đà Nẵng.

Loại hình, tiêu chí, cơ cấu xét, chọn Giải thưởng: Thực hiện theo Quy chế 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 của Ban tuyên giáo Trung ương về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản phẩm về chủ đề chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn từ 2023-2025 (xem tại http://www.doanhnghieptrunguong.vn/upload/others/202203/40557_60569_13_QC_BTGTW.pdf)

Thời gian xét chọn: từ ngày 01/01/2023 đến 01/11/2024.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Đối với tác phẩm báo chí: Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, số 03 đường Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đối với tập thể, cá nhân quảng bá tác phẩm: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng.