Xuống trần

05.05.2021
Nhạc: Viết Dũng; Thơ: Bùi Giáng

Xuống trần