Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 94 /QĐ-VHNT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng