Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Mỹ thuật, được thành lập theo Quyết định số 8193/QĐ-UB ngày 24/12/2001của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực mỹ thuật ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
Hội gồm các chuyên ngành: Điêu khắc và hội họa
 
 
CÁC KỲ ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI HỘI MỸ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

1/Nhà điêu khắc PHẠM HỒNG: Tổng thư ký
2/Họa sĩ VŨ DƯƠNG: Phó tổng thư ký
3/ Họa sĩ NGUYỄN TRỌNG DŨNG: Ủy viên
4/ Nhà điêu khắc LÊ KIM HẰNG: Ủy viên
5/Họa sĩ TRẦN NHƠN: Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Họa sĩ VŨ DƯƠNG: Chủ tịch
2/Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Ủy viên
3/Họa sĩ TRẦN NHƠN: Ủy viên
4/Họa sĩ DUY NINH: Ủy viên
5/Họa sĩ TƯỜNG VINH: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

1/Nhà điêu khắc LÊ KIM HẰNG: Trưởng ban
2/ Họa sĩ NGUYỄN TRUNG KỲ: Ủy viên
3/ Họa sĩ PHAN CHÁNH NGUYÊN: Ủy viên
 
ĐẠI HỘI HỘI MỸ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHP HÀNH

1/ Họa sĩ NGUYỄN TRỌNG DŨNG: Chủ tịch
2/ Họa sĩ NGUYỄN THỊ DƯ DƯ: Phó chủ tịch
3/ Nhà điêu khắc MAI NGỌC CHÍNH: Uỷ viên
4/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA: Uỷ viên
5/ Họa sĩ DUY NINH: Uỷ viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Họa sĩ NGUYỄN TƯỜNG VINH: Phó chủ tịch
2/ Họa sĩ NGUYỄN TRỌNG DŨNG: Uỷ viên
3/ Nhà điêu khắc MAI NGỌC CHÍNH: Uỷ viên
4/ Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG: Uỷ viên
5/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA: Uỷ viên

BAN KIỂM TRA

1/Họa sĩ LÊ ĐỢI : Trưởng ban
2/ Họa sĩ NGUYỄN THỊ DƯ DƯ: Uỷ viên
3/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Uỷ viên


ĐẠI HỘI HỘI MỸ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018


BAN CH
P HÀNH

1/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA : Chủ tịch
2/ Nhà điêu khắc LÊ HUY HẠNH : Phó chủ tịch

3/ Họa sĩ TRẦN THỊ CÚC  : Uỷ viên

4/ Họa sĩ VÕ THANH TỊNH : Uỷ viên

5/ Họa sĩ ĐẶNG CÔNG TUẤN : Uỷ viên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Nhà điêu khắc LÊ HUY HẠNH   : Chủ tịch

2/ Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG               : Phó Chủ tịch

3/ Họa sĩ TRẦN THỊ CÚC              :  Uỷ viên

4/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG    :  Ủy viên 

5/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA      :  Ủy viên

 BAN KIỂM TRA

1/ Họa sĩ PHAN THANH HẢI: Trưởng ban

2/ Nhà điêu khắc LÊ CÔNG DŨNG: Uỷ viên

3/ Họa sĩ ĐOÀN PHI HỔ: Uỷ viên

 


ĐẠI HỘI HỘI MỸ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023


BAN CHẤP HÀNH

1/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA: Chủ tịch

2/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Phó Chủ tịch     

3/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Phó Chủ tịch

4/ Họa sĩ TRẦN THỊ CÚC: Ủy viên

5/ Họa sĩ ĐẶNG CÔNG TUẤN: Ủy viên

6/ Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG: Ủy viên

7/ Họa sĩ TRƯƠNG NGUYỄN NGUYÊN KHA: Ủy viên 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Chủ tịch

2/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA: Ủy viên     

3/ Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG: Uỷ viên

4/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Ủy viên

5/ Họa sĩ TRƯƠNG NGUYỄN NGUYÊN KHA: Ủy viên


BAN KIỂM TRA

1/ Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG: Trưởng ban

2/ Họa sĩ NGUYỄN TRUNG KỲ: Uỷ viên

3/ Họa sĩ LÊ ĐỢI: Uỷ viên

 
ĐẠI HỘI HỘI MỸ THUẬT TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028


BAN CHẤP HÀNH

1/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Chủ tịch

2/ Họa sĩ ĐOÀN PHÚ THANH: Phó Chủ tịch     

3/ Họa sĩ TRẦN HẢI: Phó Chủ tịch

4/ Họa sĩ TRẦN THỊ CÚC: Ủy viên

5/ Họa sĩ MAI THỊ KIM LIÊN: Ủy viên

6/ Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG: Ủy viên

7/ Nhà điêu khắc LÊ VĂN HÓA: Ủy viên 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Chủ tịch

2/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Ủy viên     

3/ Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG: Uỷ viên

4/ Họa sĩ ĐINH GIA THẮNG: Ủy viên

5/ Họa sĩ TƯỜNG VINH: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

1/ Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG: Trưởng ban

2/ Họa sĩ NGUYỄN TRUNG KỲ: Uỷ viên

3/ Họa sĩ LÊ ĐỢI: Uỷ viên