Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

21.06.2024
Triệu Tùng
Cách đây 99 năm, ngày 21-6-1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc, vì lợi ích của quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng thực sự là vũ khí sắc bén kết hợp với đấu tranh vũ trang, phục vụ tích cực cho việc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần một thế kỷ qua, những người làm báo cách mạng vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, không quản hy sinh, có mặt trên tất cả mặt trận, phản ánh kịp thời các phong trào cách mạng, các cuộc đấu tranh, các trận quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Hàng ngàn lượt cán bộ, phóng viên báo chí sát cánh cùng bộ đội, dân công chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. Hàng trăm nhà báo - liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng nước nhà.

Bước sang thời kỳ đổi mới và hội nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan báo chí của Việt Nam thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước; các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, giữ vững định hướng chính trị, kịp thời phê phán, đấu tranh với những gì cũ kỹ, lạc hậu, cản trở đổi mới, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Tại Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng cùng các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho rằng, báo chí không chỉ cung cấp thông tin, mà còn góp phần định hướng dư luận, ủng hộ cái đúng, cái tích cực, tạo niềm tin trong nhân dân về sự phát triển vững mạnh của đất nước và thành phố Đà Nẵng. Đội ngũ người làm báo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tự hào về sự trưởng thành suốt thời gian qua, hoạt động báo chí được đổi mới về tư duy, tổ chức, cơ chế hoạt động, phát huy đầy đủ chức năng là công cụ của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu của đất nước theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân. Sự phát triển tiến bộ của báo chí vừa là kết quả những thành tựu chung của công cuộc đổi mới diễn ra hết sức sâu rộng trên cả nước; là kết quả của sự tự đổi mới, tiến bộ và trưởng thành vượt bậc của các cơ quan báo chí, của đội ngũ làm báo thành phố.

Những đánh giá trên là minh chứng cho quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở các cấp hội, hội viên nhà báo cũng như các cơ quan báo chí tại thành phố. Cụ thể là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đưa ra định hướng, quan điểm: Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Trong đó, tính nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí. Một nền báo chí nhân văn sẽ có sức mạnh bảo vệ, phát huy giá trị tốt đẹp của xã hội, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Tự hào về truyền thống vẻ vang với những bước phát triển, trưởng thành vượt bậc và cống hiến to lớn trong suốt 99 năm qua, đội ngũ những người làm báo thành phố, Báo Đà Nẵng càng nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trọng trách của mình trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trung thành tuyệt đối với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta.

(baodanang.vn)