Giải thưởng

Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2005
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2004
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2003
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2002
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2006
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2007
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2008
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2009
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2010
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2011
Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2012
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2013
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2014
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2015
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2016
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2017
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2018
Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2019