Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

17.12.2021
Hữu Việt
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật, tiếp tục phát huy vai trò là “cánh tay nối dài của Đảng”, là “ngôi nhà chung” của giới lý luận, phê bình và hạt nhân đoàn kết, thu hút văn nghệ sĩ.

Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Các đại biểu sổi nổi đóng góp ý kiến tại buổi tổng kết của Hội đồng.

Thứ nhất, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã tổ chức thành công năm Hội thảo khoa học cấp quốc gia và 10 tọa đàm khoa học để tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn, có ý nghĩa nền tảng, lâu dài và những vấn đề có tính thời sự, cấp bách trong đời sống văn học, nghệ thuật, rộng ra là văn hóa.

 

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tổng kết kỳ họp.

Thứ hai, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, định hướng đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho hơn hai nghìn lượt học viên, trong đó có nhiều cây bút trẻ đang hoạt động năng nổ trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Thứ ba, phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình; tham gia đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan thường trực của Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” (Đề án 213).

Thứ tư, thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác do Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương giao phó, cụ thể là tổ chức thẩm định, có ý kiến tư vấn độc lập về cách thức xử lý đối với các sự kiện, hiện tượng, các tác phẩm có vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng nhận thấy một số hạn chế và vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ vừa quá. Đó là, vai trò và hoạt động của các tiểu ban chuyên môn chưa được phát huy; hoạt động khoa học của Hội đồng có lúc còn thụ động. Công tác khảo sát thực tiễn chưa thường xuyên và toàn diện; chưa đề xuất được nhiều giải pháp ở tầm thể chế, chính sách có giá trị cao.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 được xác định là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết sâu sắc thực tiễn để tư vấn chuyên sâu những vấn đề lớn, quan trọng giúp Đảng và Nhà nước lãnh đạo, thúc đầy sự phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

(nhandan.vn)