Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Âm nhạc, được thành lập theo Quyết định số 8194/QĐ-UB ngày 24/12/2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
Hội gồm các chuyên ngành: sáng tác, nghiên cứu lý luận, đào tạo, biểu diễn.
 
 
CÁC KỲ ĐẠI HỘI
 
ĐẠI HỘI HỘI ÂM NHẠC TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

                                                               1/Nhạc sĩ THÁI NGHĨA : Tổng thư ký
                                                               2/ Nhạc sĩ TRẦN ÁI NGHĨA : Phó Tổng thư ký
                                                               3/Nhạc sĩ NGUYỄN MINH ĐỨC : Ủy viên
                                                               4/Nhạc sĩ NGUYỄN HOÀNG : Ủy viên
                                                               5/Ca sĩ NGUYỄN THỊ KIM OANH : Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                              1/Nhạc sĩ NGUYỄN MINH ĐỨC : Chủ tịch
                                                              2/Nhạc sĩ PHAN NGỌC : Ủy viên
                                                              3/Nhạc sĩ TRƯƠNG ĐÌNH QUANG : Ủy viên
                                                              4/Nhạc sĩ TRẦN NGỌC SANH : Ủy viên
                                                              5/Nhạc sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẬM : Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                             1/ Nhạc sĩ NGUYỄN HOÀNG : Trưởng ban
                                                             2/ Nhạc sĩ THANH ANH : Ủy viên
                                                             3/ Nhạc sĩ TRẦN AN : Ủy viên
 
ĐẠI HỘI HỘI ÂM NHẠC TP  ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

                                                            1/ Nhạc sĩ THÁI NGHĨA : Chủ tịch
                                                            2/ Nhạc sĩ TRẦN ÁI NGHĨA : Phó chủ tịch
                                                            3/ Nhạc sĩ TRỊNH TUẤN KHANH : Phó chủ tịch
                                                            4/ Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN : Uỷ viên
                                                            5/ Ca sĩ NGUYỄN THỊ KIM OANH : Uỷ viên
                                                            6/ Nhạc sĩ LÊ MINH SƠN : Uỷ viên
                                                            7/ Nhạc sĩ QUANG TRUNG : Uỷ viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                           1/Nhạc sĩ TRẦN ÁI NGHĨA : Chủ tịch
                                                           2/Nhạc sĩ TRƯƠNG ĐÌNH QUANG : Ủy viên
                                                           3/Nhạc sĩ PHAN NGỌC :  Ủy viên
                                                           4/Nhạc sĩ VĂN THU BÍCH :  Ủy viên
                                                           5/Ca sĩ THANH TRÀ : Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                          1/ Nhạc sĩ TRẦN HỒNG : Trưởng ban
                                                          2/ Nhạc sĩ LƯU HỌC :  Ủy viên
                                                          3/ Nhạc sĩ LƯU BÌNH :  Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI ÂM NHẠC TP  ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH

                                                           
                                                            1/ Nhạc sĩ TRẦN ÁI NGHĨA : Chủ tịch
                                                            2/ Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN : Phó chủ tịch
                                                            3/ NSƯT NGUYỄN ĐÌNH THẬM : Phó chủ tịch
                                                            4/ Nhạc sĩ VĂN THU BÍCH : Uỷ viên
                                                            5/ Nhạc sĩ LƯU VĂN BÌNH : Ủy viên
                                                            6/ Nhạc sĩ MAI DANH : Ủy viên
                                                            7/ NSƯT  NGUYỄN THỊ KIM OANH : Uỷ viên
                                                            8/ Ca sĩ TRẦN THANH TRÀ : Uỷ viên
                                                            9/ Nhạc sĩ PHẠM QUANG TRUNG : Uỷ viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                           1/ Nhạc sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẬM : Chủ tịch
                                                           2/ Nhạc sĩ VĂN THU BÍCH : Ủy viên
                                                           3/ Nhạc sĩ XUÂN MINH :  Ủy viên
                                                           4/ Nhạc sĩ THÁI NGHĨA :  Ủy viên
                                                           5/ Nhạc sĩ PHẠM QUANG TRUNG : Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                          1/ Nhạc sĩ LƯU VĂN BÌNH : Trưởng ban
                                                          2/ Nhạc sĩ NGUYỄN MINH ĐỨC :  Ủy viên
                                                          3/ Nhạc sĩ TRẦN HỒNG :  Ủy viên

 
ĐẠI HỘI HỘI ÂM NHẠC TP  ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH

                                                           
                                                            1/ Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN : Chủ tịch
                                                            2/ Nhạc sĩ VĂN THU BÍCH : Phó chủ tịch
                                                            3/ Nhạc sĩ NGUYỄN NHẪN : Phó chủ tịch
                                                            4/ Nhạc sĩ NAM AN : Uỷ viên
                                                            5/ Nhạc sĩ NGUYỄN ĐỨC : Ủy viên
                                                            6/ Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG ĐỨC : Ủy viên
                                                            7/ Nhạc sĩ CAO TÂM : Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                           1/ Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN : Chủ tịch
                                                           2/ Nhạc sĩ NGUYỄN DUY KHOÁI : Ủy viên
                                                           3/ Nhạc sĩ XUÂN MINH :  Ủy viên
                                                           4/ Nhạc sĩ NGUYỄN ĐỨC :  Ủy viên
                                                           5/ Nhạc sĩ PHẠM QUANG TRUNG : Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

                                                          1/ Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG ĐỨC : Trưởng ban
                                                          2/ Nhạc sĩ NGUYỄN MINH ĐỨC :  Ủy viên
                                                          3/ Nhạc sĩ TRẦN LÀNH :  Ủy viên

                                                              

ĐẠI HỘI HỘI ÂM NHẠC TP  ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

BAN CHẤP HÀNH

                                                            1/ Nhạc sĩ  NGUYỄN NHẪN : Chủ tịch
                                                            2/ Nhạc sĩ PHẠM QUANG TRUNG: Phó chủ tịch
                                                            3/ Nhạc sĩ NGUYỄN XUÂN MINH: Phó chủ tịch
                                                            4/ Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG MINH ĐỨC : Uỷ viên
                                                            5/ Ca sĩ BÍCH HỢP: Ủy viên
                                                            6/ Nhạc sĩ NGUYỄN THÁI PHÚ : Ủy viên
                                                            7/ Nhạc sĩ NGUYỄN HỮU CAO TÂM : Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                           1/ Nhạc sĩ NGUYỄN XUÂN MINH: Chủ tịch
                                                           2/ Nhạc sĩ PHẠM QUANG TRUNG : Ủy viên
                                                           3/ Nhạc sĩ NGUYỄN HỮU CAO TÂM: Ủy viên
                                                           4/ Nhạc sĩ VĂN THU BÍCH:  Ủy viên
                                                           5/ Nhạc sĩ NGUYỄN DUY KHOÁI: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

                                                          1/ Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG MINH ĐỨC: Trưởng ban
                                                          2/ Nhạc sĩ HUỲNH VĂN DANH:  Ủy viên
                                                          3/ Nhạc sĩ PHAN VĂN TRƯỜNG:  Ủy viên