Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tiền thân là Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng( thành lập từ tháng 7/1977 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng), được cho phép hoạt động theo Quyết định số 3843/QĐ-UB ngày 19/6/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực kiến trúc ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2009-2014

BAN CHẤP HÀNH

1/KTS NGUYỄN NGỌC TUẤN:

Chủ tịch

2/KTS PHẠM PHÚ BÌNH:

Phó chủ tịch

3/KTS HUỲNH TÒA:

Phó chủ tịch

4/KTS ĐÀO TẤN BẰNG:

Ủy viên

5/KTS PHẠM NGỌC CẦN:

Ủy viên

6/KTS NGUYỄN VĂN CHƯƠNG:

Ủy viên

7/KTS PHAN ĐỨC HẢI:

Ủy viên

8/KTS TRẦN VĂN HOÀNG:

Ủy viên

9/KTS TÔ VĂN HÙNG:

Ủy viên

10/KTS HOÀNG QUANG HUY:

Ủy viên

11/KTS TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT:

Ủy viên

BAN KIỂM TRA

1/KTS PHẠM NGỌC CẦN:

Trưởng ban

2/KTS BÙI THẠC:

Ủy viên

3/KTS TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

Ủy viên

 

Tháng 11 năm 2013, Ban chấp hành đã được bổ sung thành 17 thành viên:

 1.               1/KTS. VŨ QUANG HÙNG - Chủ tịch
 2.               2/KTS. PHẠM PHÚ BÌNH - Phó chủ tịch
 3.               3/KTS. TÔ VĂN HÙNG - Phó chủ tịch
 4.               4/KTS. NGUYỄN NGỌC TUẤN - Ủy viên
 5.               5/KTS. HUỲNH TÒA - Ủy viên
 6.               6/KTS. HOÀNG QUANG HUY - Ủy viên
 7.               7/KTS. PHAN ĐỨC HẢI - Ủy viên
 8.               8/KTS. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG - Ủy viên
 9.               9/KTS. PHẠM NGỌC CẦN - Ủy viên
 10.               10/KTS. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT - Ủy viên
 11.               11/KTS. TRẦN VĂN HOÀNG - Ủy viên
 12.               12/KTS. ĐÀO TẤN BẰNG - Ủy viên
 13.               13/KTS. NGUYỄN HỮU SỸ - Ủy viên
 14.               14/KTS. TRƯƠNG VĂN NGỌC - Ủy viên
 15.               15/KTS. THÁI NGỌC TRUNG - Ủy viên
 16.               16/KTS. NGUYỄN VĂN DUY - Ủy viên
 17.               17/KTS. TRẦN THỌ HÙNG - Ủy viên

ĐẠI HỘI HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019

BAN CHẤP HÀNH


1. Ths-KTS Vũ Quang Hùng                        

2. Ths-KTS Trần Phước Hòa Bình      

3. Ths-KTS Nguyễn Văn Duy

4. KTS Phan Đức Hải

5. Ths-KTS Trần Văn Hoàng              

6. Ths-KTS Tô Văn Hùng                   

7. KTS Hoàng Quang Huy

8. Ths-KTS Lưu Hoàng Long              

9. KTS Trương Văn Ngọc                   

10. Ths-KTS Nguyễn Hữu Sỹ             

11. Ths-KTS Trần Thị Ánh Tuyết

12. Ths-KTS Thái Quang Tu               

13. KTS  Phạm Thị Thu Thủy             

14. Ths-KTS Đặng Xuân Tiến             

15. Ths-KTS Thái Ngọc Trung            

16. Ths-KTS Hồ Thế  Vinh                 

  17. Ths-KTS Nguyễn Ngọc Vũ


BAN THƯỜNG TRỰC HỘI


1. Ths-KTS Vũ Quang Hùng                   Chủ tịch hội

2. Ths-KTS Nguyễn Văn Duy        Phó Chủ tịch                    

3. KTS Phan Đức Hải                     Phó Chủ tịch

4. Ths-KTS Tô Văn Hùng              Phó Chủ tịch

5. KTS Trương Văn Ngọc              Chánh văn phòng

6. Ths-KTS Nguyễn Hữu Sỹ          Trưởng ban Kiểm tra       

7. Ths-KTS Trần Thị Ánh Tuyết    Trưởng ban Phát triển hội viên

 
ĐẠI HỘI HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024


1/ KTS Tô Văn Hùng - Chủ tịch

2/ KTS Nguyễn Thành Tiến - Phó Chủ tịch


3/ KTS Trần Phước Hòa Bình - Phó Chủ tịch


4/ KTS Huỳnh Văn Phương - Phó Chủ tịch


5/ KTS Nguyễn Văn Duy - Ủy viên Ban Chấp hành


6/ KTS Phan Đức Hải- Ủy viên Ban Chấp hành


7/ KTS Lương Xuân Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành


8/ KTS Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành


9/ KTS Lưu Hoàng Long - Ủy viên Ban Chấp hành


10/ KTS Nguyễn Phúc Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành


11/ KTS Trương Văn Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành


12/ KTS Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành


13/ KTS Phan Minh Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành


14/ KTS Trần Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành


15/ KTS Giang Vĩnh Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành