Khai mạc Triển lãm Mùa Xuân và Con Giáp

06.04.2015