Chương trình thơ-nhạc “Đà Nẵng hướng về biển, đảo Việt Nam” (06/03/2015)

06.04.2015