Thương cụ Hồ, thương Đảng - Thơ Ngọc Anh

09.05.2012

Rẫy ngô tốt nhờ đất

Trai làng đẹp nhờ vợ

Rừng nơ-ngo xanh nhờ chim

Mật ống ngọt nhờ ong

Hoa bíp-bìm thơm nhờ gió

Đắp chăn xuôi nhờ mẹ

Thương cụ Hồ, thương Đảng - Thơ Ngọc Anh

Thả diều cao nhờ cha,

Mỹ Diệm bắt làng ta

Thành cái lưng con ngựa

Thành cái mũi con trâu

Cụ Hồ muốn làng ta

Thành cái cánh con chim

Thành cái lưng con sáo

Lưng con ngựa bị người ta cưỡi

Cánh con chim lượn trên trời cao.

Con gái đẹp

Nhờ sữa mẹ, nhờ cơm cha

Dân Tây Nguyên sống nên người

Nhờ Bôk Hồ, nhờ Đảng

Bôk Hồ là ngôi sao sáng

Trên đầu dân tộc Tây Nguyên

Đảng là mây đẹp Chò-rò(1)

Bay trên trời cao nhất.