Sợi tóc - Thơ Dung Thị Vân

09.08.2012

Giật mình đếm sợi tóc rơi

Sợi dài sợi ngắn sợi vời vợi xa

Sợi nào ngấn lệ trong ta

Sợi nào rụng ánh nắng tà trên vai

Sợi nào đau mắt môi ai

Sợi nào rát một hình hài năm xưa

Sợi tóc - Thơ Dung Thị Vân

Sợi nào đau mắt môi ai
Sợi nào rát một hình hài năm xưa

Sợi nào lỗi hẹn chiều mưa

Sợi nào xô lệch tuổi vừa biết yêu

Sợi nào đã phủ màu rêu
Sợi nào nhuộm đỏ ráng chiều tóc mây
Sợi nào lẻ một vòng tay
Sợi nào se sắt ướt đầy vai anh