Nỗi nhớ ngoài đêm – Thơ Phụng Lam

31.07.2012

Nỗi nhớ ngoài đêm

Sắc quỳnh trắng

Trăng gương

Sương mềm rơi lặng

Nỗi nhớ ngoài đêm – Thơ Phụng Lam

Nỗi nhớ ngoài đêm

Điệp gõ

Nụ cười em

Mờ tỏ

Sau vòm sáng không tên.

Nỗi nhớ

Xanh

Bạc

Trái tim mênh mang đầy

Không khác.

Nỗi nhớ

Chạy vòng giấc mơ…