Nhận và cho – Thơ của Lê Anh Dũng

21.12.2011

Bao nhiêu năm người nhận cam qua đời

Bao nhiêu năm người biếu cam cũng không còn nữa

thiệt tình bài thơ Bác Hồ tặng nữ sĩ Hằng Phương

tôi không nhớ hết

chỉ nhớ tấm lòng người nhận người cho

Nhận và cho – Thơ của Lê Anh Dũng

Người nhận - Chủ tịch Hồ Chí Minh trăm bận nghìn lo

quý người biếu cam mượn lời thơ gửi gắm

người cho - nữ nhà thơ chăm chồng nuôi con hết mực

dâng tấm lòng thơm thảo kính yêu Cha

Bao nhiêu năm rồi vẫn thấy không xa

người biếu cam, tôi thầm cảm kích

người nhận cam, tôi hằng yêu kính

cách nhận, cách cho đẹp ở tấm lòng

Đêm 14/11/2008