Mưa – Thơ Hữu Hà

19.12.2017

Tôi tìm về chỗ ngày xưa
Tan trường cùng đứng trú mưa hiên chùa
Cây đong đưa lá đong đưa
Đông người nên phải giả vờ dửng dưng
Lạy trời đừng vội mưa ngưng
Đầy sân bong bóng cũng đừng vỡ ra

Mưa – Thơ Hữu Hà

Tôi tìm về chỗ ngày xưa

Bao nhiêu đôi lứa trú mưa hiên chùa

Tôi thừa ra giữa trơ vơ

Thôi đành đếm những hạt mưa cuối chiều.

 

H.H