Lễ ký kết “ Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2012-2015 “ giữa Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng

28.12.2012
Ngày 28/12/2012, Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015 đã được tổ chức.

Lễ ký kết “ Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2012-2015 “ giữa Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng

Tham dự Lễ ký kết gồm có Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội và Chủ tịch 09 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật cùng Ban Giám đốc và các trưởng phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Ông Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật và ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã ký vào bản "Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2012-2015” với các nội dung phối hợp phát triển văn học nghệ thuật gồm tham mưu các văn bản hướng dẫn, mở trại sáng tác, vận động sáng tác, thi sáng tác cấp thành phố và quốc gia để có những tác phẩm có chất lượng và phục vụ cuộc sống; tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu tác phẩm có chất lượng nhằm đưa tác phẩm đến với công chúng; thẩm định tác phẩm để định hướng nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật; xét Giải thưởng văn học, nghệ thuật thành phố năm năm một lần trình Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn nhằm ghi  nhận    biểu  dương  kết  quả lao

động sáng tạo của văn nghệ sĩ thành phố.

Căn cứ vào nội dung phối hợp này, hai cơ quan sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc của Liên hiệp Hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và ký kết các chương trình phối hợp riêng.

Việc  xây  dựng       kết  "Kế hoạch  phối  hợp  công  tác” này là hoạt động tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, giai đoạn 2011-2015.

 

Văn Như