HỒ CHÍ MINH MÃI MÃI! – Thơ của Nguyễn Công Toản

07.12.2011

Nhân dân ta già trẻ đều gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng Bác

Bác đi khắp năm châu

Nói được nhiều thứ tiếng

Song Bác giống người nông dân nghèo cần kiệm, giản dị

giống nhà hiền triết phương Đông - thanh cao, trí tuệ

HỒ CHÍ MINH MÃI MÃI! – Thơ của Nguyễn Công Toản

Hồ Chí Minh

Làm Chủ tịch nước

mặc áo vải, mang dép cao su, ở nhà sàn

cẩn trọng khiêm nhường

Tiếp khách quốc tế, tiếp thiếu nhi

gần gũi thương yêu những phận người cùng khổ

Hồ Chí Minh nói, nhân dân nghe

Hồ Chí Minh làm, nhân dân làm

Hồ Chí Minh là sứ giả hòa bình

một con người gồm nhiều mẫu người hợp lại

Hồ Chí Minh hội họa không vẽ giống được

điêu khắc không tạc nguyên được

văn thơ không đủ từ để diễn đạt được

Song Hồ Chí Minh là đất

Hồ Chí Minh là nước

Hồ Chí Minh là không khí

Hồ Chí Minh là ánh sáng

Hồ Chí Minh mãi mãi!

Đà Nẵng, 5-2008