Đá thề - Thơ Đặng Hồng Thiệp

19.12.2012

...

Khí phách tụ vào hồn đá

...

Đá thề - Thơ Đặng Hồng Thiệp

 
Bồi  hồi thắp nén tâm đầy
Ngàn thu âm vọng còn đây
Khí phách tụ vào hồn đá
Dạt dào hào khí trời mây...
                

Viết ở Tuyên Quang
 

Nguồn: http://tapchinhavan.vn