TRẠI SÁNG TÁC TẠI ĐẠI LẢI ( VĨNH PHÚC) NĂM 2012

01.01.2010