Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Điện ảnh, được thành lập theo Quyết định số 6216/QĐ-UB ngày 08/8/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực điện ảnh ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hội gồm các chuyên ngành: biên kịch, đạo diễn, quay phim, quản lý.

 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP PHÂN HỘI ĐIỆN ẢNH TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

1/Đạo diễn HUỲNH HÙNG: Phân hội trưởng

2/Nhà nghiên cứu HOÀNG TIẾN VIỆT: Phân hội phó

3/Nhà văn QUẾ HƯƠNG: Ủy viên

 

ĐẠI HỘI HỘI ĐIỆN ẢNH TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

1/Đạo diễn HUỲNH HÙNG: Chủ tịch

2/Bà HUỲNH THỊ TUYẾT: Phó chủ tịch

3/Diễn viên điện ảnh HOÀNG HẢI: Uỷ viên

4/Biên kịch HỒNG QUANG NĂM: Uỷ viên

5/Biên kịch TRẦN KỲ TRUNG: Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/Đạo diễn HUỲNH HÙNG: Chủ tịch

2/Nhà báo NGUYỄN TRUNG THIỆN: Uỷ viên

3/Đạo diễn NGUYỄN TRÍ TRUNG: Uỷ viên

 BAN KIỂM TRA

Bà HUỲNH THỊ TUYẾT: Trưởng ban

 

ĐẠI HỘI HỘI ĐIỆN ẢNH TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH

1/NSƯT HUỲNH HÙNG: Chủ tịch

2/ Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG:Phó chủ tịch                                                     

3/Bà HUỲNH THỊ TUYẾT: Phó chủ tịch

4/Đạo diễn NGUYỄN RẠNG ĐÔNG: Uỷ viên

5/Biên kịch HỒNG QUANG NĂM: Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/NSƯT HUỲNH HÙNG: Chủ tịch

2/ Biên kịch TRƯƠNG XUÂN HÙNG: Phó chủ tịch        

3/ Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG: Uỷ viên

4/Biên kịch ĐOÀN HỒNG LÊ: Uỷ viên

5/Biên kịch HỒNG QUANG NĂM: Uỷ viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Bà HUỲNH THỊ TUYẾT: Trưởng ban

2/Bà NGÔ THỊ HẠNH ĐOAN: Uỷ viên

3/Bà PHẠM THIỀU HẠNH: Uỷ viên

 

ĐẠI HỘI HỘI ĐIỆN ẢNH TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2018-2023 

BAN CHẤP HÀNH

1/Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG : Chủ tịch

2/ Biên kịch HỒNG QUANG NĂM : Phó chủ tịch

3/Đạo diễn ĐOÀN HỒNG LÊ: Ủy viên

4/Đạo diễn NGUYỄN RẠNG ĐÔNG: Uỷ viên

5/Biên kịch TRẦN THỊ QUÝ NGA : Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG :Chủ tịch

2/ Biên kịch HỒNG QUANG NĂM : Phó chủ tịch

3/Đạo diễn NGUYỄN RẠNG ĐÔNG : Uỷ viên

4/Biên kịch ĐOÀN HỒNG LÊ: Uỷ viên

5/Biên kịch PHẠM XUÂN HÙNG: Uỷ viên

 

 BAN KIỂM TRA 

1/Biên kịch LÊ QUỐC KHÁNH: Trưởng ban

2/Biên kịch NGÔ THỊ HẠNH ĐOAN: Uỷ viên

3/Biên kịch PHẠM THIỀU HẠNH: Uỷ viên

ĐẠI HỘI HỘI ĐIỆN ẢNH TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028 

BAN CHẤP HÀNH

1/Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG: Chủ tịch

2/ Biên kịch HỒNG QUANG NĂM: Phó chủ tịch

3/Đạo diễn ĐOÀN HỒNG LÊ: Ủy viên

4/Đạo diễn NGUYỄN HỮU THANH HOÀNG: Uỷ viên

5/Biên kịch TRẦN THỊ QUÝ NGA : Uỷ viên

 

 BAN KIỂM TRA 

1/Đạo diễn ĐOÀN HỒNG LÊ: Trưởng ban

2/Đạo diễn NGÔ THỊ HẠNH ĐOAN: Uỷ viên

3/Đạo diễn HOÀNG THANH HẢI: Uỷ viên