Văn nghệ sĩ Đà Nẵng dự họp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015

06.04.2015