Giải thưởng quốc tế năm 2014

01.11.2016
1. Ảnh nghệ thuật “Nương tựa” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Bạc PSM tại MaLaiSia.

2. Ảnh nghệ thuật " Hờn” của NSNA Thân Nguyên  Huy chương Đồng PSM tại MaLaiSia.

3. Ảnh nghệ thuật “Nương tựa” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng SaLon tại Ấn Độ.

4. Ảnh nghệ thuật “Cho ăn” của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự PSA tại Ấn Độ.

5. Ảnh nghệ thuật “Quà từ biển cả” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Bạc FIAP tại CLB Gia đình Việt Nam. 

6. Ảnh nghệ thuật “Làm lốp” của NSNA Thân Nguyên Huy chương Vàng Salon tạ SerBia.

7. Ảnh nghệ thuật “Chăm chú" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự FIAP tại Thổ Nhĩ Kỳ.

8. Ảnh nghệ thuật “Hút thuốc" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự UPI tại Thổ Nhĩ Kỳ.

9. Ảnh nghệ thuật “Bắt ốc" của NSNA Thân Nguyên Bằng danh dự UPI tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

10. Ảnh nghệ thuật “Bướm" của NSNA Trịnh Thu Nguyệt Huy chương Đồng PSA tại CLB Gia đình Việt Nam. 

11. Ảnh nghệ thuật “Thác bản Gioốc" của NSNA Trịnh Thu Nguyệt Bằng danh dự FIAP tại Thổ Nhĩ Kỳ.